Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ ve GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE İZİN FORMU

 

Obeya İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığıtarafından düzenlenen Türkiye’nin İlk Dijital Gençlik Zirvesi Tomorrow&Young(TOMORROWANDYOUNG.COM) olarak, sizlerin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve TOMORROWANDYOUNG.COM Gizlilik ve Güvenlik Politikası hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ:

 

Kişisel verileriniz, TOMORROWANDYOUNG.COMinternet sitesi, işyerleri, birimlerive sair her türlü hizmet, çeşitli form ve anketlerin doldurulması, kullanıcı, üyelik ve diğer her türlü sözleşmelerin imzalanması ve sair ortamlara kişilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim,telefon, adres veya e-posta adresleri vs her türlü bilgi) TOMORROWANDYOUNG.COM’a vermeleri, TOMORROWANDYOUNG.COM tarafından sağlanan sitelere giriş yapmaları (özellikle IP adresleri) yoluyla, TOMORROWANDYOUNG.COM’un müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi, TOMORROWANDYOUNG.COM’un faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri diğer kanalları aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

 

Kişisel verileriniz TOMORROWANDYOUNG.COM tarafından yalnızca, internet sitesine kayıt olmanın, doldurulan form ve anketlerin ve akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmeleringereğinin, amaçlarının ve kapsamının yerine getirilmesi, zirve katılımı, planlama, istatistik, anket, üyelik işlemleri, üye veya ziyaretçi memnuniyeti çalışmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması, çeşitli bilgilendirmeler, istatistik, veri tabanı oluşturma, pazar araştırması, raporlama ve analizler yapılabilmesi, tarafınıza çeşitli avantajların sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun hizmet, faaliyet, reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, hediye, kampanya bildirimi vs. yapılabilmesi, kullanıcılarının genel bir şekilde tanımlanması ve kapsamlı demografik bilgi toplanması, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VEYA KURULUŞLAR:

 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden TOMORROWANDYOUNG.COM’a araştırma, tanıtım, insan kaynakları, danışmanlık, sponsorluk, partnerlik ve sair hizmet veren firmalar, siteye üye olan kullanıcılar, ziyaretçiler, zirveye katılım sağlayan kişiler,yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için TOMORROWANDYOUNG.COM’un işbirliği içinde olduğu şirketler, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yine yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilerle yalnızca ihtiyaç durumunda, gerekli ölçüde ve ancak mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde paylaşılacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ AMACIMIZ, TAAHHÜTLERİMİZ VE BİLGİLENDİRMELER:

 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, TOMORROWANDYOUNG.COM, yukarıda belirtilen veya sair yöntemlerle TOMORROWANDYOUNG.COM’a iletmiş olduğunuz veya TOMORROWANDYOUNG.COM’un usul ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel ve biyometrik veri, her türlü özel nitelikli veri ve kişisel bilgileri, yine yukarıda ortaya konulan amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda ve kanunda açıklandığı çerçevede herhangi bir süreye bağlı olmaksızın elde edebilecek, toplayabilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, saklayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, kullanabilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yukarıda belirtilen ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

 

TOMORROWANDYOUNG.COM, yukarıda belirtilen yöntemlerle elde edilen kişisel verilerinizi özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi taahhüt etmekte ve kişisel verilerinizi, yasadışı yok edilmelere, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara, açığa çıkarmalara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için teknik ve kuruluşun gerektirdiği makul ölçülerde önlemler almaktadır.

 

TOMORROWANDYOUNG.COM,  internet sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. TOMORROWANDYOUNG.COM, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. TOMORROWANDYOUNG.COM’a ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İşbu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece TOMORROWANDYOUNG.COM’un internet sitesinde TOMORROWANDYOUNG.COM ile doğrudan ilgili olan hizmetlere ilişkindir, üçüncü taraf internet sitelerini kapsamaz.

 

TOMORROWANDYOUNG.COMdahilindeki kişileregöndereceğiniz e-postalarda, asla kişisel bilgilerinizi, kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. TOMORROWANDYOUNG.COM, e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

TOMORROWANDYOUNG.COM, internet sitesini ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır.

 

Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiği, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar sitede kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 

İSTİSNAİ HALLER:

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesinin 2. fıkrası gereği aşağıda belirtilen sınırlı hallerde TOMORROWANDYOUNG.COM, yukarıda belirtilen hükümler haricinde kişisel verileri işleyebilir;

 

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından yürütülen bir soruşturma, kovuşturma veya sair hukuki süreç ile ilgili bilgi talep edilmesi,
  • COM’un akdettiği veya akdedeceği sözleşmelerin veya sair her türlü ilişkinin kurulması, ifası ve gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • COM’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kişinin hakları veya güvenliğini korumak için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, COM’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

KANUN’UN 11. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ:

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkını kullandığınıza ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

6563 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN GEREĞİ ONAY

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği ve Gizlilik ve Güvenlik Politikası Kakkında Bilgilendirme ve İzin Formu’nun kabul edilmesiyle, TOMORROWANDYOUNG.COM’un tarafınıza adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileriniz üzerinden her türlü yolla elektronik ileti ve diğer iletişim mesajları göndermesineve ulaşmasına onay vermiş olmaktasınız.

 

DİĞER BİLGİLER:

 

TOMORROWANDYOUNG.COM, işbu bilgilendirme ve izin formu hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir.

 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@tomorrowandyoung.comadresine e-mail gönderebilirsiniz. TOMORROWANDYOUNG.COM’a aşağıdaki iletişim bilgilerinden de ulaşabilirsiniz.

 

Obeya İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı

Adres:Barbaros Mah. MorMenekşeSk. No:3A/195 Ataşehir/İstanbul

Mersis No:

Eposta: info@tomorrowandyoung.com; info@obeya.com.tr

Tel: (216) 290 26 56

Cep:(543) 290 26  57

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği ve Gizlilik ve Güvenlik Politikası hakkında tarafıma aktarılan bilgileri elektronik ortamda gördüm, okudum ve anladım. Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, işbu Bilgilendirme ve İzin Formu ile, kişisel verilerimin TOMORROWANDYOUNG.COM ve yukarıda belirtilen üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından yine yukarıda belirtilen çerçevede, herhangi bir süreye bağlı olmaksızın elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, saklanmasına, muhafaza edilmesine, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, kullanılmasına, açıklanmasına, devredilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına, sınıflandırılmasına, anonim hale getirilmesine ve kanunda sayılan diğer şekillerde işlenmesine, adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgilerim üzerinden her türlü yolla TOMORROWANDYOUNG.COM’un tarafıma elektronik iletive diğer iletişim mesajları göndermesine ve tarafıma ulaşmasına aydınlatılmış açık rızam ileelektronik ortamda onay ve izin veriyorum.